1. Uporabljeni izrazi

V tem dokumentu (v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja) imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:

Pooblaščenec ali zastopnik: gospodarska družba Zlati rez d. o. o., Kolovec 8, 1235 Radomlje, Slovenija, matična številka: 2372622000, ID za DDV: SI35602490, ki jo zastopa direktor Ludvik Uhan.

Pooblastitelj ali stranka: fizična ali pravna oseba, ki podpiše pogodbo z gospodarsko družbo ali gospodarsko družbo pooblasti in sprejme splošne pogoje poslovanja ZLATI REZ d. o. o..

Predpisi: Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 ter drugi predpisi, ki utemeljujejo predmet zahtevka;

Letalska družba: gospodarski subjekt, ki je odgovoren za let stranke.

Odškodnina: Denarni znesek, do katerega je stranka upravičena na temelju (nacionalnih in/ali evropskih) predpisov, ki določajo in opredeljujejo pogoje za to pravico.

Pogodba: pravni akt, v katerem se stranka in gospodarska družba dogovorita o nalogah, ki jih bo zastopnik opravil za stranko ter znesku nagrade za opravljene aktivnosti in s tem povezanimi morebitnimi stroški.

Pooblastilo: pravni dokument, ki ga pooblastitelj izstavi zastopniku.

Zahteva: postopek pogajanj z letalsko družbo s ciljem povrnitve škode stranki.

Potrditev sporazuma z letalsko družbo: obvezna predhodna pisna potrditev stranke tako glede vsebine kot denarnega zneska.

Zaključek aktivnosti zastopnika in temelj za izstavitev računa: obvestilo zastopnika o doseženem sporazumu z letalsko družbo.

2. Vzpostavitev poslovnega razmerja

Poslovno razmerje vzpostavita podjetje in stranka s podpisom pogodbe in/ali pooblastila.

3. Pravno obvestilo – avtorska pravica

Vse vsebine, ki so objavljene na spletni strani gospodarske družbe ZLATI REZ d. o. o. so zaščiteno avtorsko delo ZLATI REZ d. o. o. skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 z dopolnitvami in spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZASP). Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega dovoljenja ZLATI REZ d. o. o..

Dokumenti, ki so objavljeni na spletni strani, se uporabljajo le v nekomercialne namene in skladno z določbami ZASP. Njihova narava je v celoti informativnega značaja in gospodarske družbe ne zavezuje. Ponovna uporaba je dovoljena le z izrecno pisno privolitvijo zakonitega zastopnika gospodarske družbe in jasno navedbo vira podatkov.

Kljub želji po rednem in sprotnem vzdrževanjem vsebin gospodarska družba ne zagotavlja in ne more prevzemati odgovornosti za njihovo točnost in celovitost, tudi ne za morebitno škodo povzročeno z uporabo teh spletnih strani oziroma njenih vsebin.

Vsi uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost. Gospodarska družba si pridružuje pravico spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila.

4. Pravno obvestilo – varstvo osebnih podatkov

Družba ZLATI REZ d. o. o. se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov strank skladno z določbami:

• Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 z dopolnitvami in spremembami) ter

• Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Gospodarska družba se zavezuje, da ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredovala osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočila tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke stranke, razen če bi to utemeljeno zahtevali državni organi ali če je taka obveznost določena v zakonu ter v naslednjih primerih:

če se podatki uporabljajo za vzrok, povezan z zahtevkom

če je potrebno za izpolnitev pogodbe s stranko

če je to potrebno zaradi pravne obveznosti, upravnega ali sodnega naloga.

če je to potrebno za vzpostavitev ali zaščito pravnih zahtevkov ali za zaščito sodnih dejanj.

če je stranka izrecno soglašala.
Za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, bo gospodarska družba zbirala in

shranjevala naslednje podatke:

ime in priimek fizične osebe (s fotokopijo osebnega dokumenta s sliko), naziv pravne osebe;

davčna številka (v kolikor nujno potrebno za izvajanje storitev);

elektronska pošta za obvestila in komunikacijo;

telefonska številka fizične osebe ali zakonitega zastopnika pravne osebe (v kolikor nujno potrebno za izvajanje storitev);

podatek o stalnem ali začasnem bivališču; podatek o sedežu pravne osebe;

podatek o TRR fizične oziroma pravne osebe.

Stranka lahko kadarkoli na elektronski naslov info@delayco.com ali na naslov podjetja Kolovec 8, 1235 Radomlje posreduje zahtevo za dostop do svojih osebnih podatkov, pregled, popravo ali ali izbris svojih osebnih podatkov. Gospodarska družba se zavezuje na zahtevo stranke odgovoriti naslednji delovni dan.
Podatke lahko obdelujejo zaposleni podjetja ZLATI REZ ali drugi, ki so dodeljeni za delo na primeru. Vsi podatki bodo shranjeni na varnih strežnikih, skladnih s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Družba ni odgovorna za kakršnokoli nepooblaščeno obdelavo podatkov, ki se lahko zgodi, ko se podatki hranijo na strežnikih.

5. Plačilo

ZLATI REZ stranko seznani z okvirnimi stroški in višino nagrade pred sklenitvijo pogodbe in/ali podpisom pooblastila. Plačilo se določi po koncu pogajanj, ko se stranka in podjetje strinjata z določenim zneskom.

ZLATI REZ ni odgovoren za morebitne dodatne stroške stranke, ki bi se lahko prikazali med zahtevkom za odškodnino.

6. Komunikacija

Komunikacija med ZLATI REZ in stranko je sestavljena iz e-poštnih sporočil in telefonskih klicev. ZLATI REZ je dolžan odgovoriti na vsa sporočila v dveh delovnih dneh. Če tega ne stori, ima stranka pravico, da prekliče pogodbo. Stranka je odgovorna za komuniciranje s podjetjem ZLATI REZ, odgovorna za odzivnost in posredovanje vseh informacij v enem tednu. Stranka se strinja, da vso komunikacijo z letalsko družbo opravlja podjetje ZLATI REZ.

7. Spori in pristojno sodišče

Podjetje ZLATI REZ lahko kadarkoli spremeni te pogoje, brez predhodnih obvestil, vendar le, če sprememba ne škoduje pravicam strank, ki jih splošni pogoji poslovanja že zavezujejo. Gospodarska družba se zavezuje morebitne spore reševati sporazumno, v medsebojno obojestransko korist in skladno z najvišjimi standardi poslovanja. V primeru nepremostljivih ovir je za reševanje pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Zlati rez d. o. o.